Ordlista valutahandel

Det finns många begrepp inom valutahandel och det är inte alltid helt enkelt att hänga med i svängarna. Därför har vi tagit fram denna ordlista för att hjälpa dig att hålla koll.

bokstäver ordlista valutahandel

A

Ask Price/Offer/Rate (förfrågan att sälja): Det pris som valutamäklare är villiga att sälja till dig för. Motsatsen är ”Bid”.

Asset (Tillgång): Dina tillgångar i form av de pengar du har på ditt handelskonto oberoende av valuta. Det spelar ingen roll om det är dollar, euro eller kronor, det är alla tillgångar du äger.

Asset Allocation (Placering av tillgångar): Fördelningen av dina tillgångar över olika investeringsinstrument; en metod för att minska risker.

At Best (Bästa punkt): En instruktion som ges till en valutamäklare om att köpa eller sälja när en valuta når högsta möjliga punkt under en given period. Detta är en spekulation då priset kan stiga över eller gå ner under den angivna ”bästa” punkten.

At or better (Vid eller bättre): En instruktion som ges till en valutamäklare att köpa till ett specifikt pris eller lägre. Det kan även avse att sälja vid ett specifikt pris eller högre än det angivna specifika priset.

B

Back Testing: En teknisk analys där man använder historisk marknadsdata och information för att testa ett Forex-system innan man använder systemet med ny, aktuell live-information.

Barriers: Optioner som köps och som sedan automatiskt stängs när värdet på den underliggande tillgången når en förutbestämd knock out-nivå.

Base Currency (Basvaluta): Basvalutan är den första av de två valutorna i ett valutapar. I exemplet EUR/USD är Euron basvalutan och Dollarn är Counter Currency. Den andra valutan i paret kontrar din basvaluta.

Basis Point (Baspunkt): En enhet som motsvarar en hundradel av 1, det vill säga 0,01%. Baspunkten används för att beräkna räntesatser. En förenklad summering är att en 1% förändring motsvarar 100 basis points och en 0,01% förändring motsvarar 1 basis point.

Bear or Bull: En ”Bear” är en investerare som tror att marknaden kommer sjunka. En ”Bull” är en investerare som tvärtom tror att marknaden kommer stiga.

Bear Market / Bull Market: En ”Bear market” är en marknad som har sjunkit under en längre period. En ”Bull market” är en marknad som har stigit under en längre period.

Bid Price/Rate (förfrågan att köpa): Ett pris som valutamäklaren är villig att köpa av dig till. Motsatsen till detta är ”Ask”

Bid/Ask Spread: Skillnaden i pips mellan Ask- och Bid-priset. (Se Pips nedan för ytterligare förklaring)

Broker: En valutamäklare, även känd som en agent. En Forex-mäklare samlar köpare och säljare på en och samma plats och tar en provision som betalas av den som initierar transaktionen. En mäklare intar inga egna positioner utan agerar endast som förmedlare mellan köpare och säljare. Här finns vår lisa över etablerade valutamäklare.

C

Call Option / Currency Option: Ett avtal som ger en investerare rätten, utan förpliktelse, att köpa till ett specifikt pris inom en specifik tidsram. Även känt som optioner eller ”options”, se nedanför.

Central Bank (Centralbank): En institution som ansvarar för att utfärda och hantera en valutas monetära politik och finansiella stabilitet.

Contract / Futures Contract: En överenskommelse, ett kontrakt, att köpa eller sälja en specifik summa för en specifik valuta eller för en specificerad månad i framtiden.

Cross Currency Pair: Ett valutapar som inte inkluderar den amerikanska dollarn. Till exempel EUR/GBP (euro/brittiskt pund).

Cross Rate: Värdet av en valuta gentemot en annan när du inte har en direkt valutapar för dem. Till exempel, EUR/JPY när du inte har EUR/USD eller USD/JPY.

D

Day Trading: Att öppna och stänga positioner under samma dag. En så kallad ”day trader” är en valutahandlare som avslutar positioner samma dag som de öppnades.

E

Equity: Det totala värdet av ditt handelskonto inklusive öppna vinster och förluster.

F

Fill or Kill: En ordertyp där du kräver att hela din position fylls till samma pris, om detta inte är möjligt kommer ordern att annulleras.

Free Margin: Mängden likvida medel (pengar) på ditt handelskonto som kan användas för att öppna nya positioner (handla).

Fundamental Analysis (Fundamental Analys): En metod som används i syfte att analysera marknaden och försöka förutsäga om priset på en valuta kommer stiga eller sjunka genom att granska gällande ekonomiska och politiska faktorer.

H

Handelsplattform: Plattformen där du handlar med valuta eller andra finansiella instrument. Givetvis har vi sammanställt en lista över de mest populära handelsplattformarna.

Hedge: Ett köp eller sälj av optioner, kontrakt eller andra finansiella instrument som en tillfällig ersättning för en framtida transaktion. Detta innebär oftast att en investerare tar motsatta positioner gentemot en nuvarande transaktion.

Hedging: En metod som innebär att man tar en position för att skydda sig mot förlust från en annan position. Exempelvis sälja kort för att nå nollresultat på en tidigare investering eller att inte stänga en långsiktig position för att kompensera för en tidigare kort försäljning som skulle kunna ha gett större avkastning om man hade hållit den lite längre. Hedging minskar potentiella förluster men minskar också potentiella vinster.

Hedged Position: En position där man har både en öppen köporder och en öppen säljorder med samma valuta.

I

Immediate or Cancel order (IOC): En order för att så mycket som möjligt – antingen hela eller delar – ska fyllas till samma pris och resten av ordern annulleras.

Interest Rate Differential: Skillnaden mellan räntorna på två olika valutor, vilket påverkar ränteskillnaden i ett valutapar.

L

Leverage (Hävstång): En funktion som tillåter dig att investera mer pengar än du fysiskt har på ditt handelskonto. Ett vanligt exempel är hävstänger på 1:100, 1:200 eller ännu högre.

Leveraged ETFs (Leveraged Exchange-Traded Funds): Finansiella instrument som ger ökad exponering mot en marknad med hjälp av hävstång.

Leverage Ratio: Förhållandet mellan det lånade kapitalet och ditt eget kapital på handelskontot. Det hjälper dig att öka din exponering utan att investera större summor.

Liquidity (Likviditet): Mängden tillgängliga köpare och säljare på marknaden. Hög likviditet innebär att det är enklare att köpa och sälja tillgångar utan att påverka priset mycket.

Liquidity Provider: En institution eller mäklare som fungerar som en källa till likviditet på valutamarknaden genom att erbjuda köp- och säljpriser för olika valutapar.

Lot (Enhet för valuta): Den minsta kvantiteten som kan handlas. Många mäklare använder standardlot på 100 000, men det finns också mini-lot (minienhet) på 10 000 och micro-lot (microenhet) på 1000.

M

Margin (Marginal): Den procentuella andelen som du behöver ha i fysiska pengar på ditt handelskonto som säkerhet om du går med förlust på investeringen.

Margin Call: Ett varningsmeddelande eller en påminnelse från mäklaren när ditt kapital på handelskontot sjunker nära eller under en nivå där de inte längre kan täcka de öppna positionerna.

Market Maker: En mäklare eller institution som erbjuder köp- och säljpriser för en specifik valuta och är redo att agera som motpart i en handel.

Market Order: En order där du köper eller säljer till det rådande marknadspriset.

O

Open Position (Öppen position): En order som ännu inte har stängts och som inte har sålts/köpts.

OCO: One Cancels the Other – en annullerar den andra. Du placerar en andra order som annullerar den första.

Overbought / Oversold: Tekniska termer som indikerar när en tillgångs pris anses vara för högt (överköpt) eller för lågt (översålt) och därmed kan vara redo för en kursändring.

P

PAMM Account (Percentage Allocation Management Module): Ett system som låter investerare delegera sina pengar till en professionell trader som hanterar deras kapital och delar vinsten enligt en förutbestämd fördelning.

Pip (Punkter): En term för att beskriva den fjärde och sista decimalen i ett valutapris och den minsta rörelsen som en valuta kan öka eller minska i värde.

Pipette: En tiondel av en pip. När prisrörelsen är mycket liten, anges den ibland i pipetter.

R

Resistance (Motstånd): Ett verktyg för teknisk analys; en prisnivå för en valuta där det förväntas att försäljning kommer att ske.

Risk-Reward Ratio: Förhållandet mellan den potentiella förlusten och den potentiella vinsten i en handelsposition. Det används för att bedöma om en handel är värd att genomföra.

S

Short Position (Kort position): En säljposition; en försäljning av ett finansiellt instrument. Om du har en kort position har du lagt en säljorder och förväntar dig att priset kommer att sjunka.

Short Squeeze: En situation där ökad efterfrågan på en valuta orsakar en snabb prisökning på grund av bristande tillgänglighet, vilket tvingar de som är korta att köpa tillbaka sina positioner.

Slippage: Skillnaden i pris från ordertidpunkten till avslutad köp. Kallas också prisförskjutning eller glidning.

Spread: Skillnaden mellan den aktuella köpkursen och säljkursen, ofta angiven i pips. Många valutamäklare tar betalt i form av spreadvärden på dina positioner.

Stop-Loss: En funktion som automatiskt avslutar din/dina positioner om valutapriset sjunker under ditt fördefinierade värde.

Swing Trading: En handelsstrategi där man utnyttjar prisrörelser som inträffar över några dagar till några veckor.

T

Technical Analysis (Teknisk Analys): En metod för att förutsäga framtida prisrörelser baserat på historisk marknadsdata och diagrammönster.

Trailing Stop: Även känt som glidande stop loss. Istället för att ha en fast stop loss-nivå används en rörlig variant som följer marknadsvärdet och utförs till exempel när en viss procentuell ökning har uppnåtts.

Turbowarranter: Ett marknadsnoterat instrument även kallat turbocertifikat. Ett överförbart värdepapper som låter dig spekulera i en tillgång utan att äga själva tillgången. Det har ett lägre pris jämfört med att handla med själva tillgången direkt, samt ger möjlighet att kontrollera hävstång och risk.

V

Vanilla-optioner: Instrument där du spekulerar i finansiella marknader utan att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna. Vid köp av vanilla-optioner får du rätten (men inte skyldigheten) att köpa/sälja en viss finansiell tillgång till ett bestämt pris på ett bestämt datum. Ingen skyldighet att handla föreligger, vilket är den största skillnaden från terminer. Vanilla-optioner och optioner används ofta synonymt.

Volatility Index (Volatilitetsindex): Ett mått på marknadens förväntade volatilitet, används ofta för att bedöma risken i en investering.

Volatilitet: Ett statistiskt mått baserat på de rörelser som marknaden gör över en period.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.